TẦM NHÌN - SỰ MỆNH - CHIẾN LƯỢC
  • Tầm nhìn (Vision):

Khoa Quản trị kinh doanh theo hướng thực hành và nghiên cứu ứng dụng, phục vụ nhu cầu của các tổ chức và doanh nghiệp, đào tạo đạt chuẩn khu vực và quốc tế, tạo lập được uy tín cao tại Việt Nam và châu Á.

  • Sứ mệnh (Mission):

- Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng và có tính cạnh tranh cao cho nhu cầu của TP.HCM, Việt Nam và khu vực.

- Chuẩn bị cho sinh viên phát triển nghề nghiệp và phát triển cá nhân trong tương lai.

- Tạo ra một môi trường thuận lợi cho các giảng viên, sinh viên, và các nhà nghiên cứu, để giảng dạy và nghiên cứu, chú trọng đến tính sáng tạo và khởi nghiệp của sinh viên.

  • Chiến lược (Strategy):

- Phát triển chất lượng học tập cho sinh viên trong quá trình học và ý thức khởi nghiệp, học tập suốt đời sau khi tốt nghiệp.

- Phát triển chất lượng của đội ngũ giảng viên và nhân viên hỗ trợ để đạt được sứ mạng của Khoa.

- Cải tiến và nâng cao chất lượng của môi trường học tập để thu hút sinh viên ở TP HCM và các tỉnh lân cận.

- Liên kết với doanh nghiệp để cung cấp cho sinh viên các kiến thức thực tế và kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu của nhà tuyển dụng.

- Đối sánh và hội nhập khu vực.

  • Giá trị cốt lõi (Core values):

Chất lượng tối ưu – Đáp ứng chuẩn mực – Trách nhiệm xã hội

* Chất lượng tối ưu:

- Đạt tiêu chuẩn cao về giảng dạy, học tập và nhu cầu tuyển dụng.

- Thúc đẩy sinh viên phát huy ý tưởng và sáng tạo.

- Khuyến khích tinh thần tự học và khởi nghiệp.

* Đáp ứng chuẩn mực:

- Chương trình đào tạo đạt chuẩn khu vực và quốc tế, cung cấp cho sinh viên kiến thức và các kỹ năng cần thiết để làm việc trong và ngoài nước.

- Đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao và bề dày kinh nghiệm thực tiễn.

* Trách nhiệm xã hội:

- Tham gia vào các hoạt động xã hội để phục vụ cộng đồng.

- Cung cấp nguồn nhân lực có đạo đức và trách nhiệm xã hội cho thị trường lao động trong nước và sự phát triển bền vững của toàn cầu.