A. BẬC ĐẠI HỌC

 1. Kiến thức: SV tích lũy đủ số lượng Học phần và Tín chỉ trong Chương trình đào tạo, đạt điểm trung bình chung tích lũy từ 2.0 trở lên;
 2. Kỹ năng: Hoàn thành 05 kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng tư duy hiệu quả và sáng tạo, kỹ năng bàn phím và kỹ năng soạn thảo văn bản.
 3. Đạt TOEIC 450 điểm trở lên về trình độ tiếng Anh.
 4. Chứng chỉ B Tin học văn phòng.
 5. Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất.
 6. Thỏa các yêu cầu khác của CTĐT theo hệ TC.

B. BẬC CAO ĐẲNG

 1. Kiến thức: SV tích lũy đủ số lượng Học phần và Tín chỉ trong Chương trình đào tạo, đạt điểm trung bình chung tích lũy từ 2.0 trở lên.
 2. Kỹ năng: Hoàn thành 04 kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng bàn phím và kỹ năng soạn thảo văn bản.
 3. Đạt TOEIC 350 điểm trở lên về trình độ tiếng Anh.
 4. Chứng chỉ A Tin học văn phòng.
 5. Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất.
 6. Thỏa các yêu cầu khác của CTĐT theo hệ TC.